• Μέτρηση οπτικής οξύτητας
  • Πλήρης διαθλαστικός έλεγχος
  • Εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία
  • Τονομέτρηση
  • Βυθοσκόπηση (με / χωρίς σταγόνες)